Znajdź nas na Facebooku
REGULAMIN MY SERVICES
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przyjmujący Zamówienie świadczenia usługi naprawy sprzętu udziela 3 (trzy)
miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę naprawy oraz wymienione w trakcie
usługi części zamienne. W przypadku, gdy usługa świadczona jest na rzecz
Zamawiającego będącego konsumentem wówczas zgodność usługi z umową objęta
jest dodatkowo odpowiedzialnością Przyjmującego Zamówienie na zasadach
uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Dz. U. 2014.827 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827.
2. Gwarancja Przyjmującego Zamówienie nie obejmuje:
a. uszkodzeń powstałych w związku nieprawidłową eksploatacją, konserwacją i
instalacją,
b. uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (powódź, wyładowanie
atmosferyczne, wahania napięcia w sieci, przepięcia, etc.),
c. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i etc.,
d. śladów nieuprawnionej ingerencji oraz prób dokonywania napraw w sposób
samodzielny lub w innych serwisach.
3. Przed wystawieniem przez My Services Zamówienia, niezbędne jest udostępnienie
przez Zamawiającego jego danych osobowych, wskazanych w Zgłoszeniu
Serwisowym. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i
przechowywanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym
do realizacji usługi serwisowej, na warunkach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest
My Services. My Services przechowuje i przetwarza dane osobowe Zamawiającego
w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie. Zamawiający
ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia.
4. Zamawiający zobowiązany jest przed oddaniem (wysłaniem) sprzętu do My Services:
a) wykonać kopie zapasowe informacji zawartych na nośniku sprzętu;
b) wyłączyć usługę Znajdź mój iPhone;
c) usunąć etui, pokrowce, szyby ochronne lub jakiekolwiek inne elementy
zabezpieczające sprzęt, zewnętrzne nośniki pamięci, wszelkiego rodzaju karty, w tym
karty SIM i wszelkie inne rzeczy, połączone lub związane ze sprzętem;
d) usunąć wszelkie dane osobowe oraz usunąć hasła zabezpieczające.
5. Sprzęt uszkodzony mechanicznie, po kontakcie z cieczą, z nieautoryzowanymi
naprawami lub modyfikacjami, traktowany jest jako sprzęt podwyższonego ryzyka, a
My Services nie gwarantuje, iż będzie możliwa naprawa takiego sprzętu, oraz że w
trakcie naprawy nie ujawnią się inne usterki/ objawy lub pogłębieniu ulegną
usterki/objawy zgłoszone przez Zamawiającego. W sytuacjach, o których mowa w
zdaniu poprzednim, My Services zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego
sprzętu z usterkami/objawami innymi, niż te które były zgłoszone przez
Zamawiającego.
6. My Services nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę danych znajdujących się na
dysku twardym i innych nośnikach informacji. Zamawiający jest zobowiązany do
przechowywania danych zawartych na urządzeniach, będących przedmiotem
świadczonej usługi serwisowej w sposób umożliwiający ich odtworzenie i
wykorzystanie, w szczególności poprzez utworzenie ich kopii zapasowych. My
Services nie odpowiada również za utratę, ubytek lub uszkodzenie jakichkolwiek
akcesoriów dodatkowych, zostawionych przez Zleceniodawcę przy wydawaniu
(wysyłaniu) sprzętu do naprawy. Zamawiający zobowiązany jest do wydania
(wysyłania) My Services sprzętu bez akcesoriów dodatkowych. Zamawiający
akceptuje, że akcesoria dodatkowe w postaci wszelkiego rodzaju szyb ochronnych,
mogą zostać uszkodzone lub utracone, już na etapie postępowania diagnostycznego
i oświadcza, że nie będzie wysuwał względem My Services żadnych roszczeń z tytułu
ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.
7. Zamawiający zobowiązany jest odebrać sprzęt osobiście w ciągu trzydziestu dni od
daty zakończenia świadczenia usługi naprawy, o czym zostanie powiadomiony
telefonicznie, wiadomością tekstową SMS lub pocztą e- mail. Jeżeli Zamawiający dopuści się zwłoki z odebraniem
sprzętu Przyjmujący Zamówienie, może oddać sprzęt na przechowanie bądź do
depozytu sądowego na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego.
Sprzęt nie odebrany w przeciągu 90 dni, od daty zakończenia naprawy, zostanie poddany utylizacji.
8. Zgodnie z własnymi procedurami, My Service nie zwraca wymienionych części.
9. Podpisując Zgłoszenie Serwisowe, będący konsumentem oświadcza, iż wyraża
zgodę na niezwłoczne przystąpienie przez Przyjmującego Zamówienie do
świadczenia usługi naprawy po otrzymaniu przedmiotu naprawy. W takim przypadku
Zamawiający traci prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, jeśli Przyjmujący
Zamówienie wykonał w pełni usługę naprawy.
10. My Service ma prawo wykonać pogwarancyjne usługi serwisowe we własnym
zakresie lub powierzyć ich wykonanie osobom trzecim. W razie dokonania naprawy
pogwarancyjnej My Services obciąży Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi
z powierzeniem wykonania usług serwisowych osobom trzecim, a także kosztami
transportu.
11. Zamawiający zobowiązany jest dokonać sprawdzenia sprzętu przy jego odbiorze.
Dokonanie odbioru sprzętu przez Zamawiającego oznacza, iż nie zgłasza on żadnych
zastrzeżeń co do jakości naprawy, stanu technicznego i sprawności sprzętu.
12. Zamawiający podpisując Zgłoszenie Serwisowe, potwierdza prawidłowość treści w
nim zawartych oraz oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminem i akceptuje
jego postanowienia.
§2. PROCEDURA REKLAMACJI MY SERVICES
1. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego sprzętu do siedziby
Przyjmującego Zamówienie w takim stanie, w jakim został mu wydany. W siedzibie
Przyjmującego Zamówienie zostanie sporządzony formularz zgłoszenia reklamacji.
2. O przyjęciu reklamacji do realizacji przez Przyjmującego Zamówienie lub też uznaniu
reklamacji za nieuzasadnioną Zamawiający będzie powiadomiony pisemnie przez
Przyjmującego Zamówienie w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego na adres Zamawiającego wskazany w formularzu zgłoszenia
reklamacji.
3. W przypadku odbioru sprzętu poza siedzibą Przyjmującego Zamówienie,
Zamawiający zobowiązany jest bezwzględnie sprawdzić stan i zawartość przesyłki w
obecności kuriera zgodnie z przepisem art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.). W sytuacji stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń zawartości należy bezwzględnie w obecności kuriera
sporządzić protokół niezgodności/uszkodzeń (szkody spedycyjnej) ze szczególnym
uwzględnieniem stanu opakowania i zabezpieczeń, stanu zawartości oraz
kompletności zamówienia. Podstawą uwzględnienia reklamacji jakościowej bądź
ilościowej jest poprawnie wypełniony protokół, sporządzony w chwili odbioru sprzętu
w obecności kuriera (przedstawiciela przewoźnika). Jeżeli po wydaniu przesyłki
ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze,
przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie
po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
(art. 74 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. 2012 poz.
1173). Nie dotyczy umów zawieranych w obrocie konsumenckim.
4. W przypadku reklamacji realizowanej wysyłkowo należy wypełnić formularz
zgłoszenia reklamacji, który zostanie przesłany przez My Services.
5. W przypadku braku woli ze strony Zamawiającego odebrania sprzętu w siedzibie
Przyjmującego Zamówienie, Zamawiający zobowiązany jest do podania adresu, na
który sprzęt ma zostać przesłany po zakończeniu postępowania reklamacyjnego. W
przypadku braku podania adresu produkt zostanie wysłany na adres wskazany przez
Zamawiającego w formularzu zgłoszenia reklamacji. Przyjmujący Zamówienie nie
odpowiada za szkodę wyrządzoną nie podaniem, bądź błędnym podaniem przez
Zamawiającego adresu, na który produkt ma zostać przesłany po zakończeniu
postępowania reklamacyjnego.
6. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
7. Przyjęcie sprzętu do serwisu Przyjmującego Zamówienie nie przesądza o
pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do
bezpłatnego usunięcia wad lub usterek w naprawianym sprzęcie w terminie 14
(czternastu) dni roboczych od dnia uznania reklamacji, jednak nie wcześniej niż w
terminie 14 dni od dnia dostarczenia sprzętu do siedziby Przyjmującego Zamówienie.
W szczególnych przypadkach niezawinionych przez Przyjmującego Zamówienie
(konieczność sprowadzenie części zamiennych, wysyłka wadliwego podzespołu do
specjalistycznych serwisów, etc.) okres ten może ulec wydłużeniu. Wymienione
podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Przyjmującego Zamówienie.
9. W sytuacji, gdy niemożliwa okaże się naprawa sprzętu, ani jego wymiana,
Zamawiającemu zostanie zwrócona cena produktu, ewentualnie jej część w
przypadku obniżenia ceny produktu w wyniku porozumienia stron. W tym celu
nastąpi korekta dokumentu sprzedaży. Należna Zamawiającemu kwota zostanie
przekazana niezwłocznie w ciągu 14 (czternastu) dni po otrzymaniu przez
Przyjmującego Zamówienie podpisanego dokumentu korekty za pośrednictwem
przelewu bankowego na podany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego.
10. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji pobierana jest opłata za
testowanie sprzętu. Ponadto Zamawiający zostanie obciążony kosztem transportu
sprzętu zarówno do serwisu, jak i z powrotem do Zamawiającego, o ile koszty te
wystąpiły. Nie dotyczy umów zawartych w obrocie konsumenckim.
11. Przyjmujący Zamówienie nie dostarcza sprzętu zastępczego na czas trwania
postępowania reklamacyjnego.
12. Prawa gwarancyjne przysługują wyłącznie bezpośredniemu Zamawiającemu, stąd
też dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na
kolejnego nabywcę. Nie dotyczy umów zawartych w obrocie konsumenckim.
13. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Przyjmujący Zamówienie wyda sprzęt
Zamawiającemu w siedzibie Przyjmującego Zamówienie bądź prześle go na adres
wskazany przez Zamawiającego. W przypadku braku podania adresu, Przyjmujący
Zamówienie uprawniony jest do wysłania sprzętu na adres wskazany przez
Zamawiającego w formularzu zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku wysłania
przez Przyjmującego Zamówienie sprzętu (z powodu braku danych
Zamawiającego/nieodebranie przesyłki od kuriera), Zamawiający zobowiązany jest
odebrać osobiście produkt w ciągu trzydziestu dni od daty zakończenia
postępowania reklamacyjnego o czym zostanie powiadomiony telefonicznie. Jeżeli
Zamawiający dopuści się zwłoki z odebraniem sprzętu, koszty ponownego wysłania
sprzętu obciążają Zamawiającego. W przypadku zwłoki Zamawiającego z
odebraniem sprzętu Przyjmujący Zamówienie może także oddać sprzęt na
przechowanie bądź do depozytu sądowego na koszt i niebezpieczeństwo
Zamawiającego.
14. Umowa Gwarancyjna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Zamawiającego będącego konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z
umową. W przypadku, gdy Zamawiającym nie jest konsumentem, strony wyłączają
odpowiedzialność Przyjmującego.
§3. KONTAKT
1. Użytkownicy mają zapewniony kontakt z Serwisem w następujący sposób:
a. pisemnie – na adres korespondencyjny: My Services, ul. Adama Asnyka 41 A,
59-220 Legnica
b. telefonicznie – pod numerem telefonu: + 48 609 123 010
c. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@myservicesapple.pl
§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Zamówień złożonych przed wejściem w życie
nowego Regulaminu.
2. Do wszystkich czynności wynikających z niniejszego Regulaminu zastosowanie mają
przepisy polskiego prawa, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o
umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Powyższe dotyczy również
wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie.
3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z
obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy polskiego
prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu. W przypadku, gdy
poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu są nieskuteczne w całości lub
w części, pozostałe postanowienia zachowują moc obowiązującą.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Zamawiającym będącym Przedsiębiorcą a My
Services rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Serwisu.
5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej: „Platforma ODR”).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem
kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do
pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych
wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Regulamin wchodzi w życie 20 listopada 2017 r.